Knižničný poriadok

 1. Zariadenia knižnice a knižničné fondy sú mestským majetkom. Každý používateľ knižnice je povinný ho chrániť a nesmie ho poškodzovať.
 2. Knižnica poskytuje tieto služby:
  1. Výpožičné služby:
   • absenčné výpožičné služby  /požičiavanie dokumentov mimo knižnice/
   • prezenčné výpožičné služby / sprístupňovanie dokumentov v rámci priestorov knižnice/
   • predlžovanie  výpožičných lehôt výpožičiek
   • rezervovanie dokumentov
  2. bibliograificko-informačné služby:
   • poskytovanie jednorazových informácií na požiadanie ústne, telefonicky (sú to informácie o dokumentoch, zoznam literárnych prameňov k určitej téme)
  3. medziknižničné výpožičné služby:
   • MVS: zabezpečenie náučnej literatúry z iných knižníc SR /poštovné si čitateľ hradí za každú došlú knihu – t.j. 3,€/
  4. špeciálne služby: 
   • objednávanie kníh a vyhľadávanie informácií
 3. Knižnica poskytuje svoje služby používateľom diferencovane podľa veku, vzdelania, národnosti , profesionálneho a spoločenského postavenia. Z hľadiska potrieb jednotlivých kategórií používateľov môže knižnica prednostne sprostredkovať jednotlivé dokumenty, zvýšiť počet požičaných dokumentov, predlžiť výpožičnú dobu, uprednostniť pri rezervovaní žiadaných dokumentov, pri MVS poskytnúť bibliograficko-informačné služby a pod.
 4. Knižnica nesmie používateľom prehrávať ich súkromné dokumenty.
 5. Používateľom knižnice sa môže stať:
  • každý občan SR, ktorý má trvalé/prechodné/ bydlisko v mieste knižnice alebo ktorý môže knižnicu osobne navštevovať, cudzí štátny príslušník, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému bydlisku v SR
 6. Používateľom sa občan stáva zaregistrovaním a vzdaním čitateľského preukazu s čiarovým kódom.  Podpísaním čitateľskej prihlášky sa zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia  knižničného poriadku.
 7. Členstvo v knižnici zaniká:
  • odhlásením používateľa
  • neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
  • hrubým porušením knižničného poriadku
  • pri zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú.
 8. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa používať služby knižnice.

Za vydanie čitateľského preukazu knižnica vyberá tieto poplatky:

 • dospelí                                          2,00 €
 • študenti od 15 rokov                 2,00 €
 • dôchodcovia                                1,60 €
 • deti                                                1,30 €
 1. Čitateľský preukaz vystavuje knižnica občanom SR po vyplnení prihlášky   a po predložení občianskeho preukazu /povolenia k pobytu, pasu/.
 2. Deťom do 14 rokov vystaví knižnica čitateľský preukaz po predložení   rodičmi podpísanej prihlášky.
 3. Čitateľský preukaz sa vystavuje na kalendárny rok a jeho platnosť treba každý rok obnovovať.
 4. Ak čitateľ zmení meno, bydlisko je povinný knižnici oznámiť túto zmenu.  Pri nesplnení  tejto povinnosti je používateľ povinný uhradiť všetky náklady, ktoré knižnici  vzniknú zisťovaním týchto údajov.
 5.   Stratu preukazu čitateľ musí oznámiť knižnici, za vydanie nového  preukazu zaplatí poplatok 0,50 €.
 6. Používateľ má na základe jedného platného čitateľského preukazu       prístup do všetkých priestorov knižnice.
 7. Do knižničných skladov a kancelárie používateľ zásadne nemá prístup.
 8. V knihách sa nachádzajú čiarové kódy , za ich poškodenie sa platí poplatok 0,70 €.
 9. Používateľ je povinný dodržiavať knižničný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam potrebných na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice.

Vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovať ticho a poriadok.

 1.  Ak používateľov tieto ustanovenia nedodržiava, môže byť dočasne alebo trvale zbavený práva používať služby knižnice. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť  zapríčinenú škodu. Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno zrušiť aj z hygienických a zo zdravotných dôvodov.
 2.  Ak čitateľ nevráti požičané dokumenty v stanovenom termíne  /1 mesiac/, bez písomného upomínania je čitateľ povinný zaplatiť sankčné  poplatky za každý omeškaný mesiac  t.j.
 1. mesiac omeškanie                      0,50 €
 2. mesiac                                          1,00 €
 3. mesiac                                          2,00 €
 4. mesiac                                          4,00 €
 5. mesiac                                          8,00 €
 6. po 6. mesiaci omeškania         15,00 €

V Moldave nad Bodvou, dňa          1.2.2020                                            MsK