Könyvtári szabályzat

 1. A könyvtár berendezése és a könyvtári állomány városi tulajdonban van. A könyvtár látogatóinak kötelességük óvni és nem károsítani a könyvtár vagyonát.
 2. A könyvtár a következő szolgáltatásokat nyújtja:
  1. kölcsönzési szolgáltatások:
   • dokumentumok kölcsönzése a könyvtáron kívül
   • dokumentumokhoz való hozzáférés a könyvtáron belül
   • a kölcsönzési időszak meghosszabbítása
   • kért dokumentumok előjegyzése
  2. bibliográfiai - információs szolgáltatások:
   • egyszeri információk kérése szóban, telefonon ( dokumentumokkal kapcsolatos információk, irodalmi források jegyzéke egy adott témában )
  3. más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérését - a könyvtárak közötti kölcsönzést biztosítja
   • az oktató, szakirodalom biztosítását a Szlovák Köztársaság más könyvtáraiból próbálja beszerezni, ( a postaköltséget az olvasó fizeti minden könyvért 3,- € )
  4. különleges szolgáltatások: 
   • könyvek megrendelése és információ keresés
 3. A könyvtár különböző szolgáltatásokat nyújt a felhasználók számára kor, iskola, nemzetiség, szakmai és társadalmi helyzet alapján. A felhasználók igényét figyelembe véve a könyvtár előnyben részesítheti az egyes dokumentumok közvetítését, növelheti a kölcsönzött dokumentumok számát, meghosszabbíthatja a kölcsönzési időt, előnyben részesítheti a kért dokumentumok foglalását, bibliográfiai információs szolgáltatásokat nyújthat a KKK-nál / Könyvtárak Közötti Kölcsönzés /.
 4. A könyvtárnak nem áll jogában a felhasználók személyes dokumentumainak tárolása.
 5. A könyvtár látogatója lehet:
  • A Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára, aki állandó ( ideiglenes ) tartózkodási hellyel rendelkezik a könyvtár területén (az, aki személyesen látogathatja a könyvtárat, külföldi állampolgár, aki állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.)
 6. Könyvtár látogató lehet az, aki vonalkódos olvasó kártyával bejegyezteti magát. Az olvasó a belépési nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy betartja a könyvtári rendeletek szabályait.
 7. A könyvtári tagsága megszűnik:
  • ha kijelentkezik a könyvtár látogató
  • ha nem újítja meg a tagságát az új naptári évben
  • a könyvtári rendeletek durva megsértése
  • a tagság megszűnésekor a befizetett díjak nem térítendők vissza
 8. A könyvtári kártya egy olyan okmány, amely feljogosítja az olvasót a könyvtári szolgáltatások használatára.

Az olvasókártya kiállításáért a következő díjak kerülnek beszedésre:

 • felnőttek: 2,00 €
 • diákok 15 év felett: 2,00 €
 • nyugdíjasok: 1,60 €
 • gyermekek: 1,30 €
 1. Az olvasókártyát a könyvtár a Szlovák Köztársaság azon polgárai számára állítja ki, aki kitöltötte a jelentkezési űrlapot és felmutatta a személyi igazolványát ( tartózkodási engedély, útlevél ).
 2. Az olvasókártyát a szülők által aláírt bejelentkezési űrlap ( kérelem ) bemutatása alapján adják ki 14 év alatti gyermekek számára.
 3. Az olvasókártyát naptári évre adják ki, és azt minden évben meg kell újítani.
 4. Amennyiben névváltozásra vagy lakcím változásra kerül sor, az olvasó erről köteles értesíteni a könyvtárat . Ezen kötelezettség elmulasztásáért köteles megfizetni a könyvtár ezen adatok megszerzésével kapcsolatban felmerült összes költségét.
 5.   Az olvasónak értesítenie kell a könyvtárat a kártya elvesztéséről és 0,50 € díjat fizet az új kártya kiadásáért.
 6. Érvényes olvasói kártyával az olvasó belépésre jogosult a könyvtár minden termébe.
 7. Az olvasónak tilos a belépés a könyvtári raktárba és az irodahelyiségbe.
 8. A könyvekben található vonalkódok megrongálásáért 0,70 € büntetést kell fizetni.
 9. Az olvasó köteles betartani a könyvtári szabályzatokat, a könyvtári személyzet utasításait, valamint betartani a könyvtár vagyonának megóvásához szükséges ellenőrzési intézkedéseket.

A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása.

 1.  Ha a felhasználók nem tesznek eleget ezeknek a rendelkezéseknek, átmenetileg vagy véglegesen megfoszthatják őket a könyvtári szolgáltatások igénybevételének jogától. Ez nem mentesíti őket az okozott kár megtérítésének kötelezettségétől. A könyvtár látogatásának és szolgáltatásai igénybevételének jogát egészségügyi és orvosi okokból is vissza lehet vonni.
 2.  Ha az olvasó a kikölcsönzött dokumentumokat a határidőn belül nem adja vissza ( 1 hónap ),  írásbeli emlékeztető nélkül az olvasó köteles büntető díjat fizetni minden késedelmes hónapért.
 1. hónapos késés                      0,50 €
 2. hónap                                          1,00 €
 3. hónap                                          2,00 €
 4. hónap                                          4,00 €
 5. hónap                                          8,00 €
 6. hónap utáni késés         15,00 €

Kelt Szepsiben 2020.2.1-én. Szepsi Városi Könyvtár