O knižnici

HISTÓRIA

Miestna ľudová knižnica v Moldave nad Bodvou bola založená v roku 1951.

Mala vtedy iba 504 zväzkov kníh a 42 registrovaných  čitateľov.

V roku 1952 sa knižnica stala okresnou knižnicou, ktorá do konca roka získala 3500 kníh a mala 250 čitateľov, vedúcou bola Helena FAGULOVÁ.


V roku 1953 sa vedúcou knižnice stala Katarína BODNÁROVÁ.

V roku 1955 získala knižnica „Pochvalné uznanie“.

V roku 1956 dostala knižnica od Povereníctva kultúry v Bratislave „Čestné uznanie“.


V roku 1962 dostala najvyššie  uznanie od Ministerstva školstva a kultúry v Prahe titul

 „Vzorná ľudová knižnica“ – vtedy mala knižnica už 9.557 zväzkov kníh a 968 čitateľov.

V roku 1965 sa knižnica stala mestskou knižnicou.

V roku 1967 bola knižnica určená za stredisková knižnica v okrese, mala pričlenených 10 ľudových knižníc moldavského obvodu.


22. decembra 1979 sa knižnica presťahovala do súčasných priestorov v hoteli Bodva.

 V roku 1984 sa vedúcou knižnice stala Katarína ŽOLNEROVÁ.

Evidovaných bolo 1.837 čitateľov a 31.516 zväzkov kníh.


V roku 1986 sa vedúcou stala Marta TÓTHOVÁ.

Od roku 1993 bola vedúcou Mária GAŇOVÁ.

V roku 2001 pribudol do knižnice nový počítač a bol zakúpený knižničný program LIBRIS začalo sa s retro spracovávaním kníh.

Od roku 2002 bola vedúcou Terézia DAMKOVÁ.


Od roku 2003 sa začalo požičiavať v programe LIBRIS.

V roku 2005 mala knižnica 27.177 kníh a 824 čitateľov.

Od roku 2008 je vedúcou Darina ZSARNAIOVÁ.

V roku 2019 knižnica mala 28.175 kníh.

SÚČASNOSŤ

Mestská knižnica poskytuje komplexné knižničné a informačné služby a verejne prístupný internet. Vlastní 28 175 knižničných jednotiek v špecializovaných oddeleniach: detské, náučné, pre dospelých a biblio-infocentrum. Automatizované služby.

Priestory a vybavenie: 
5 miestností o ploche 266 m2, 70 kresiel, 3 PC – 1 pre verejnosť, 3 tlačiarne, TV, video

Od roku 2016 sa postupne modernizuje interiér.